Bedrijven/Particulieren

Privacy Policy

Gast – Coaching & Training, gevestigd aan Dukaatslag 19, 3991 TA Houten,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website :                  https://www.gastcoaching.nl
Adres:                       Dukaatslag 19, 3991 TA Houten
Telefoon:                  030-6343277

Marijke Gast is de Functionaris Gegevensbescherming van Gast – Coaching & Training. Zij is te bereiken via deze mail-link

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gast – Coaching & Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze (online) diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Klanten en relaties die zich registreren:

Naam contactpersoon: om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.

Naam bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Adres bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

 E-mailadres: om een bevestiging te sturen van de registratie op de website en van gedane bestellingen, om je toegang te geven tot de online leeromgeving, om je de factuur toe te zenden en om andere informatie te sturen.

Wachtwoord: om jouw account te beveiligen en alleen u toegang te geven tot jouw account. Dit wachtwoord kun je  zelf wijzigen, waarna het wachtwoord niet meer bekend is bij ons.

Telefoonnummer: om contact met je op te nemen en voor het geven van ondersteuning tijdens de training of coaching.

Gegevens die worden gegenereerd via de website:

Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie, voor onze administratie en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Andere gegevens: Inhoud van training-gerelateerde informatie, zoals uitwerkingen van opdrachten

 Website bezoekers: IP adressen : voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gast – Coaching Training verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou tijdens een (online) dienst:
– Gezondheidgegevens indien relevant voor de coaching/training die je zelf actief verstrekt om je (online) begeleiding/coaching tot een succes te maken.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gast – Coaching & Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Toegang te geven tot onze online leeromgeving
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Gast – Coaching & Training analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hieronder vermelden wij de partijen waar wij gebruik van maken voor het extern verwerken van jouw gegevens:

Leveranciers (waaronder “verwerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers, zoals websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze websites. Daarnaast maken wij gebruik van online betalingsproviders, CRM-, e-mail- en Webinar systemen.

Accountant / boekhouder. De gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.

Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

Testbureaus Voor de uitvoering van de dienstverlening schakelen we in overleg met jou externe bureaus in om psychologische, loopbaan of gezondheidstesten af te nemen die nodig zijn voor de dienstverlening. Met deze verwerker wordt een passende verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij jouw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gast – Coaching & Training neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gast – Coaching & Training) tussen zit.

Gast – Coaching & Training gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Autorespond (mailprogramma) wordt gebruikt om je aanmelding voor de nieuwbrief en stresstest te verwerken en je op jouw verzoek te mailen of afgenomen (online) diensten te bezorgen.

Emwave Pro software om stress te meten, ook is dit het oefenprogramma dat onderdeel is van de stressreductiemethode die wij gebruiken om jou te kunnen helpen bij het omgaan van stress. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde HeartCloud, uitsluitend na toestemming van jou. Je hebt hier zelf altijd toegang toe en kunt zelf gegevens bewerken en verwijderen evenals het wachtwoord aanpassen en Gast Coaching & Training de toegang ontzeggen. Na de looptijd van het traject worden alle gegevens conform de bewaartermijnen verwijderd, tenzij jij verzoekt en toestemming geeft om ze te bewaren voor latere begeleiding.

Snelstart (boekhoudprogramma) wordt gebruikt voor de financiële afhandeling van afgenomen diensten of producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gast – Coaching & Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De tijdsduur kan variëren, maar is uiterlijk 7 jaar (de wettelijke en verplichte bewaartermijn voor de fiscus).

Delen van persoonsgegevens met derden

Gast – Coaching & Training verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Wij zullen uitsluitend gegevens verstrekken aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met alle organsiaties en bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, (denk aan het uitvoeren van (loopbaan)testen e.d.) sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gast – Coaching & Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gast – Coaching & Training gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Je kunt ook bezwaar  maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gast – Coaching & Training en je hebt  het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gastcoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wat als je vragen of klachten hebt?

Als je vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op. Daarvoor kun je een e-mail bericht sturen naar: deze mail-link  Indien wij naar jouw mening niet of onvoldoende tegemoetkomen aan je verzoek, heb je het recht een met redenen omklede klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gast – Coaching & Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@gastcoaching.nl.

Gast – Coaching & Training heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Handgeschreven aantekeningen en dossiers staan in afsluitbare kasten
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL), Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.

Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen.
Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

Marijke Gast mei 2018